Jens Merte - 02.06.2007
Budapest (MAV)

  --

MAV 6342 012 + 6342 020 auf dem Weg zum Bf Budapest-West, Bü Teleki Blanka, Budapest.

  --

MAV 6342 020 + 6342 012 auf dem Weg zum Bf Budapest-West, Bü Teleki Blanka, Budapest.

  --

MAV Bmxt 016, Bü Teleki Blanka, Budapest.

  --

MAV BDVmot 006, Bü Teleki Blanka, Budapest.

  --

MAV 63-41 022, Bü Teleki Blanka, Budapest.

  --

MAV V43 1087, Bü Teleki Blanka, Budapest.

  --

MAV V43 1338, Bü Teleki Blanka, Budapest.

  --

MAV V43 2241, Bü Teleki Blanka, Budapest.

 

Alle Bilder © Jens Merte